مسیرجاری:صفحه اصلی/کتابخانه/پایان نامه/جزئیات
 
عنوان پایان نامه : ترجمه و تحقیق درباره قرآن کریم از کتاب قوانین الاصول میرزای قمی(ره)

نویسنده : شفیعی نژاد، سیدحسین

استاد راهنما : جعفری هرندی، محمد

نام دانشگاه: آزاد بابل

سال دفاع : 1378

شماره پایان نامه : 4078

چکیده : در این پایان نامه دیدگاه های قرآنی میرزای قمی از کتاب قوانین الاصول او استخراج و بررسی شده و در هشت فصل با این عناوین به نگارش درآمده است: فصل اول، کلیات تحقیق: زندگی نامه صاحب قوانین، عصر جدید استنباط، کرامات میرزای قمی؛ فصل دوم، عناوین و اسامی قرآن: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر، تنزیل، تعداد حروف و کلمات قرآن؛ فصل سوم، محکمات و متشابهات قرآن کریم: معنای واژه محکم، متن و ترجمه حدیث ثقلین، تواتر قرآن؛ فصل چهارم، وقوع تحریف و نقصان در قرآن و عدم آن؛ فصل پنجم، مصاحف منسوب به ائمه(ع)؛ فصل ششم، حفظ اصل قرآن به مصداق آیات، تحدّی قرآن، اجماع محصل، اجماع منقول، سوره خلع و نصر به روایت اهل سنّت؛ فصل هفتم، قراآت هفت گانه: تواتر سبعه، قرائت حفص و عاصم، بهترین قرائت، عمل به شواذ و خلاف قاعده درست نیست. در فصل هشتم، از مباحث فصول قبل نتیجه گیری به عمل آمده است