مسیرجاری:صفحه اصلی/کتابخانه/پایان نامه/جزئیات
 
عنوان پایان نامه : ترجمه کتاب بنات النبی ام ربائبه

نویسنده : صغری رئوف لائین

استاد راهنما : پنداشته پور علیرضا

نام دانشگاه: حوزه علمیه خراسان

سال دفاع : 1391

شماره پایان نامه : 4154

چکیده : گاهی در عرصه پژوهش و تحقیق به متونی بر می خوریم که در نظر اول از امور جزئی و جنبی به شمار می روند. شاید موجز بودن موضوعشان ما را به نوعی بی تفاوتی و سطحی نگری سوق دهد. اما پر واضح است که در صحنه ی تاریخ به کلیت منطقی نخواهیم رسید مگر آنکه امور جزئی که شاید به نظر نیز نیایند بدون رمز و راز برایمان آشکار شود، چرا که کلیت مباحث تاریخی بر پایه ی جزئیات مکشوف و نامکشوف آن استوار است. کتاب بنات النبی یا دختران پیامبر ( ص) نیز در زمره کتاب هایی است که ممکن است در نگاه اول این سوال را در خواننده ایجاد کننده که نوشتن چنین کتابی از طرف نویسنده ی آن چه ضرورتی می توانست داشته باشد. با کمی تحمل و تامل در محتوای آن می توان فهمید که چگونه نویسنده ی توانای کتاب توانسته است بدون آنکه اطاله گویی نماید، در صفحات مختصر و با تکیه بر منابع و متون تاریخی به دسته بندی ، تجزیه و تحلیل و استنتاج مطالب پرداخته و خوش بینی کسانی را که تا حال فکر می کردند آنچه در شکل کلی فهمیده اند درست است، زیر سوال ببرد. صاحب کتاب بنات النبی آشفتگی و پراکنده گویی رواه و مورخین را ناشی از برخی تشابهات اسمی اشخاص دانسته است که در نتیجه ی آن بسیاری از اشتباهات تاریخی نیز شکل گرفته است. به نظر نویسنده، نسبت ازدواج دختران پیامبر با افرادی چون ابی العاص بن ربیع و یا عثمان بن عفان صحیح به نظر نمی رسد. ایشان با استناد به برخی مستندات تاریخی و استدلالات عقلی بی پایه بودن گفتار برخی رواه و مورخین را برملا می سازد. شاید چنین استنباطی نویسنده را فردی متعصب جلوه دهد اما بهره گیری ایشان از کتب و منابع معتبر، این تفکر را نیز از مخیله ما خواهد زدود. این تحقیق همان گونه که مشاهده می شود از سه قسمت تشکیل شد است: الف. کلیات و روش های تحقیق. ب. متن ترجمه کتاب، شامل هشت فصل. ج. متن تحقیقی مختصر، پیرامون موضوع اصل پایان نامه.